منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
آموزش قوانین بازی تنیس

آموزش قوانین بازی تنیس

سورس برنامه " امام رئوف"

سورس برنامه " امام رئوف"

پاورپوینت رشته رفتار سازمانی

پاورپوینت رشته رفتار سازمانی

ضرب المثل های فارسی و انگلیسی

ضرب المثل های فارسی و انگلیسی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده

مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده

پاورپوینت رشته رفتار سازمانی

پاورپوینت رشته رفتار سازمانی

پاورپویت ویژگی های پیامبر درنهج البلاغه

پاورپویت ویژگی های پیامبر درنهج البلاغه

مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده

مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

سورس برنامه ماه رمضان

سورس برنامه ماه رمضان

گروه محصول -> کتاب دانشگاهی -> تربیت بدنی

آموزش قوانین بازی تنیسقیمت: ۵۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 55     کد محصول :19869دانلود پایان نامه کارشناسی رشته تربیت بدنی

آموزش قوانين بازي تنيس

آموزش قوانین بازی تنیس

پيش گفتار

 
    فدراسيون بين المللي تنيس حاكم بر بازي تنيس بوده و حقوق و مسئوليتهاي آن شامل تعيين قوانين بازي مىباشد . براي حمايت و پشتيباني از فدراسيون بين المللي تنيس ، كميته قوانين تنيس پايه گذاري شده است كه مرتباً بر بازىها و قوانين آن نظارت نموده و پيشنهاداتي را براي تغيير قوانين چه بصورت دائمي چه بصورت مقطعي براي دوره اي محدود ، به هيئت سرپرستان ITF ارائه ميدهند . اين هيئت پيشنهادات را در مجمع عمومي سالانه ITF كه بالاترين مرجع براي ايجاد تغييرات در قوانين تنيس است ، مطرح مىنمايد.

 در طي سالهاي اخير تعداد موضوعات قابل تغيير محدود بوده، اما با ارائه قوانين در يك زبان مدرن و با قابليت پيگيري ساده و مرتب منجر به كاهش تعداد قوانين شده است . به منظور مرجعيت و قابليت پيگيري در اين ويرايش جديد ، شماره قانون قديمي در پرانتز آورده شده است .

نكته : غير در موارد مشخص شده ، همه موارد براي قوانين تنيس مردان ، شامل زنان نيز مىشود . 

قانون 1 : زمين (1 و 34 قديم)

زمين بازي انفرادي بايد مستعطيل به ابعاد m 77 / 23  طول و
m 23 / 8 عرض باشد .

زمين بازي دوبل بايد مستطيل به ابعاد m 77/23 طول و m 98/10 عرض باشد .

زمين توسط تور از عرض به دو نيمه تقسيم مىشود . تور توسط طناب يا كابل فلزي به دو پايه از ارتفاع m 07 /1آويخته شده است . تور بايد كاملاً بين دو پايه كشيده شده باشد . اندازه ذره اي تور بايد به حدي باشد كه به هيچ عنوان توپ از آن عبور نكند .

ارتفاع تور در مركز كه توسط يك تسمه نگهداشته شده است ، بايد m 914/0باشد . يك باند بايد روي طناب يا كابل فلزي و بالاي تور را بپوشاند . تسمه و نوار بايد كاملاً سفيد باشد.

       ·  حداكثر قطر طناب يا سيم فلزي بايد cm 8/0 باشد .

       ·  حداكثر پهناي تسمه بايد cm 5  باشد .

       ·  حداكثر ضخامت باند در هر طرف بايد بينcm 5 و cm 35/6  باشد .

براي مسابقه دوبل ، محل نصب پايه تور بايد از هر طرفm 914/0 خارج از زمين دوبل باشد .

در مسابقه انفرادي ، اگر تور بازي انفرادي استفاده مىشود ، محل نصب پايه تور بايد از هر طرف m 914/0 خارج از زمين انفرادي باشد . اگر تور بازي دوبل استفاده مىشود ، در ارتفاعm 07/1 توسط دو چوب نشانه تور علامتگذاري مىشود، بطوريكه از هر طرفm 914/0  خارج از زمين انفرادي باشد.

       ·  ميله تور نبايد بيش از cm 15 قطر داشته باشد .

       ·  چوبهاي نشانه نبايد بيش از cm 5/7 قطر داشته باشند .

       ·  ميله تور و چوبهاي نشانه نبايد بيش ازcm 5/2 از بالاي طناب تور بالاتر باشد .

خطهاي انتهاي زمين خط زمينه و خطهاي اطراف زمين ، خط كناره ناميده مىشوند .

بين دو خط كناره زمين انفرادي در فاصله cm 40/6 از تور در هر طرف دو خط موازي تور كشيده مىشود كه خط سرويس ناميده مىشود . در هر طرف تور ، منطقه بين خط سرويس و تور به دو منطقه مساوي تقسيم و منطقه سرويس ناميده مىشود . در مركز خط سرويس، خطي به موازات خطوط كناره زمين انفرادي كشيده مىشود .

هر يك از خطوط زمينه در وسط توسط علامت مركزي به طول
cm 10  تقسيم مىشوند كه موازي با خطوط كناره زمين انفرادي رسم مىشوند .

خط سرويس مركزي و نشانه مركز بايد cm 5  پهنا داشته باشد .

پهناي خطوط ديگر زمين بايد بين cm 5/2 و m 5 باشد بجز خطهاي زمينه كه تا cm 10 هم مىتوانند پهنا داشته باشند .

همه اندازه گيريهاي زمين بايد تا خارج از خطوط باشند و همه خطوط زمين بايد همرنگ و كاملاً در تضاد با رنگ سطح باشند .

هر گونه اعلان تبليغاتي بر روي زمين ، تور ، طنابها ، باندها ، ميله هاي تور و چوبهاي نشانه غير آنچه كه در ضميمه III  آمده است ممنوع مىباشد .

قانون 2  - وسايل ثابت زمين (2 قديم)

وسايل ثابت زمين شامل : حصار پشت و كناره ، تماشاگران و جايگاه تماشاگران و محل نشستن داورها و همه تجهيزات اطراف و روي زمين، سرداور، داور خط، داور تور و توپ جمع كن وقتي در موقعيتهاي خود هستند، مىباشد .

در مسابقه انفرادي كه با تور دوبل بازي مىشود، ميله تور و بخشي از تور كه خارج از چوبهاي نشانه جزء لوازم ثابت محسوب مىشود و پايه تور يا بخشي از تور بحساب نمىآيند.

 

قانون 3  - توپ (3, 13, 27,32 قديمي)

توپهايي كه تحت قوانين تنيس براي بازي تاييد مىشود ، بايد با مشخصات ذكر شده در ضميمه I  مطابقت كند ، فدراسيون بين المللی تنيس در مورد اينکه توپ مطابق با ضميمه I مورد تأييد مىباشد يا خير تصميم مىگيرد .

چنين حكمي مىتواند بىواسطه صادر شود و يا نسبت به درخواست بازيكن ، توليد كننده لوازم و يا انجمن ملي و اعضاي آن براي يك نمونه داراي مدارك معتبر ، صادر شود .

اين قوانين و درخواستها بايد با دستوالعمل قابل اجراي بازبيني و بازرسي فدراسيون بين المللي تنيس مطابقت داده شود .

 

فهرست

    1.      پيش گفتار

    2.       قانون 1 - زمين

    3.       قانون 2 - لوازم ثابت

    4.      قانون 3 - توپ

    5.       قانون 4 - راكت

    6.       قانون 5 - امتياز در گيم

    7.       قانون 6 - امتياز در ست

    8.       قانون 7 - امتياز در مسابقه

    9.       قانون 8 - زننده توپ و گيرنده توپ

 10.    قانون 9 - انتخاب زمين و سرويس

 11.    قانون 10 - تغيير زمين

 12.    قانون 11 - توپ در بازي

 13.    قانون 12 - برخورد توپ با خط

 14.    قانون 13 - برخورد توپ با لوازم ثابت زمين

 15.    قانون 14 - ترتيب سرويس

 16.    قانون 15 - ترتيب دريافت در بازي دوبل

 17.    قانون 16 - سرويس

 18.    قانون 17 - زدن توپ

 19.    قانون 18 - خطاي پا

 20.    قانون 19 - خطاي سرويس

 21.    قانون 20 - سرويس دوم

 22.    قانون 21 - زمان زدن و دريافت توپ

 23.    قانون 22 - تكرار حركت در طي سرويس

 24.    قانون 23 - تكرار حركت

 25.    قانون 24 - بازيكن امتياز بازي را از دست ميدهد

 26.    قانون 25 - برگردان خوب

 27.    قانون 26 - مانع , توقف

 28.    قانون 27 - تصحيح خطاها

 29.    قانون 28 - وظايف مقامات رسمي در زمين

 30.    قانون 29 - بازي ادامه دار

 31.    قانون 30 - مربيگري

 32.    قوانين تنيس با صندلي چرخدار

 33.    ضميمه I  - توپ

 34.    دسته بندي سطوح زمين بازي از نظر گام

 35.    ضميمه  II - راكت

 36.    ضميمه  III - تبليغات

 37.    ضميمه  IV- روشهاي ديگر امتياز دهي

 38.    وظايف مقامات رسمي در زمين

 39.    نقشه زمين   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:دانلود-  پایان-نامه-  -کارشناسی-  -تربیت-بدنی-  -قوانین-  -تنیس-  -آموزش-  -تحقیق-  -مقاله-  -پروژه-  فورشگاه-فایل  فروشگاه-فایل-من  فروشگاه-اینترنتی  
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

سورس برنامه " امام رئوف"

سورس برنامه " امام رئوف"

سورس برنامه " امام رئوف"

حجم:13670KB | بازدید :45

به نام خدا السلام علیک یا علی بن موسی الرضا این سورس برنامه اندروید " امام رئوف " است که شامل موارد زیر میباشد: صلوات خاصه امام رضا (ع) به همراه کلیپ پیامک های میلاد امام رضا (ع) اشتراک گذاری پیامک ها توسط پیامک و شبکه های اجتماعی توجه: این برنامه با b4a نوشته...

سورس برنامه ماه رمضان

سورس برنامه ماه رمضان

سورس برنامه ماه رمضان

حجم:4629KB | بازدید :68

به نام خدا یک سورس فوق العاده برای شما سورس نرم افزار اندروید  ادعیه ماه رمضان نوشته شده توسط برنامه b4a قابل قبول مارکت های مختلف   لینک بازار   ویژگی ها: گرافیک بسیار زیبا دارای تنظیمات اندازه فونت استفاده از دیتابیس و ... توجه: این...

گنج ولایت

گنج ولایت

گنج ولایت

حجم:2409KB | بازدید :67

به نام خدا نرم افزار اندروید گنج ولایت تقدیم به تمام عاشقان امیر المومنین حضرت علی (ع) شامل 40 حکمت از نهج البلاغه با ترجمه انگلیسی همراه با قابلیت ارسال متون از طریق پیامک ، شبکه های اجتماعی...

مبانی اقتصادی

مبانی اقتصادی

مبانی اقتصادی

حجم:2306KB | بازدید :53

به نام خدا این فایل ، مقاله ای کامل درباره مبانی اقتصادی است که میتواند مورد استفاده اساتید و دانشجویان رشته اقتصاد و تمامی علاقه مندان به حوزه های اقتصادی قرار...

آیین همسرداری

آیین همسرداری

آیین همسرداری

حجم:841KB | بازدید :54

به نام خدا کتاب آیین همسر داری در اسلام تقدیم به تمام زوج های...

ضرب المثل های فارسی و انگلیسی

ضرب المثل های فارسی و انگلیسی

ضرب المثل های فارسی و انگلیسی

حجم:754KB | بازدید :63

به نام خدا تا حالا شده به خارج از کشور سفر کنی و ندونی معنی اصطلاحاتی که به کار میبرن چیه ؟! یا اینکه داری یه مقاله انگلیسی میخونی یا حتی یه فیلم نگاه میکنی و معنی ضرب المثل هایی رو که میشنوی یا میبینی ، ندونی؟ اگه دوست داری دیگه این مشکلات برات پیش نیاد ،...

بسته پزشکی 2

بسته پزشکی 2

بسته پزشکی 2

حجم:408KB | بازدید :43

به نام خدا این بسته شامل دو فایل می باشد:  فایل اول، فایل word تحقیق درباره سیستم مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی (HIS) و فایل دوم،پاورپوینتی درباره مهاجرت می...

ترفند های رجیستری

ترفند های رجیستری

ترفند های رجیستری

حجم:379KB | بازدید :58

به نام خدا آموزش جامع ترفند های رجیستری در ویندوز قلب ویندوز را در اختیار خود...